Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuwsbrieven

22 maart 2019
Nieuwsflits per mail

Wat leuk dat uw kind op de OBS Elckerlyc komt! Welkom!

Het zal voor uw kind en voor u, best af en toe wennen zijn op een (nieuwe) school. Vooral als uw kind naar groep 1 gaat, kan de overgang van thuis en/of peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf groot zijn.
Om u op weg te helpen met het reilen en zeilen op onze basisschool, is dit hoofdstuk geschreven waarin de meeste informatie staat over de school. De meeste kinderen starten vanaf groep 1 op de basisschool.
Dit deel is dan ook vanuit dat oogpunt geschreven maar ook als uw kind later op onze school is gekomen, kunt u hier nog steeds veel informatie uit halen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij de leerkrachten, de klassenouders van de groep van uw kind of bij één van de leden van de OuderRaad.

Wij wensen uw kind en u een fijne tijd toe op de OBS Elckerlyc.

 

In en om de school

In de klas

Als uw kind in groep 1 voor het eerst op school komt, na de wenperiode, mag het kind een stickerplaatje uitkiezen. Dit stickerplaatje komt te hangen bij het garderobehaakje op de gang, waar het kind zijn/haar jas kan ophangen. Ditzelfde stickertje wordt ook gebruikt door het kind op het keuzebord.

10-uurtje

De tas met het 10-uurtje en/of de lunch kan buiten het klaslokaal op de daarvoor bestemde plek worden neergezet. Het 10-uurtje kan bestaan uit een stukje fruit, een plak ontbijtkoek of een boterham en een pakje/beker drinken. U wordt verzocht geen snoepgoed en/of priklimonade mee te geven.

Schoolmelk

Via de school kunnen de kinderen tegen betaling schoolmelk e.d. krijgen. Mocht u hier gebruik van willen maken dan kunt u hiervoor een formulier invullen (te verkrijgen bij de conciërge)  of via de site van Campina (www.campina.nl). U kunt hier kiezen voor drinken tijdens het 10-uurtje en/of drinken tijdens de lunch.

Gymmen

Twee keer in de week hebben de kinderen gymles. Tijdens de gymles dragen de kinderen het Elckerlyc-schoolshirt en een gymbroek. De kinderen kunnen gymschoenen dragen. Vanaf groep 3 wordt er na het gymmen gedoucht. De jongens en de meisjes douchen gescheiden. De gymtas (met gymkleding, -schoenen en eventueel handdoek) kan aan het begin van de schooldag opgehangen worden aan de garderobehaken en blijft dus buiten het klaslokaal. Het eerste gymshirt krijgt uw kind van school. Een volgend shirt kan gekocht worden via de OuderRaad (formulier inleveren bij de eigen leerkracht) voor € 7,50 per shirt.

Speelgoedmiddag

Iedere laatste vrijdag voor elke vakantie mogen de kinderen van groep 1/2 eigen speelgoed meenemen.
De rest van de maand wordt u verzocht geen speelgoed mee te geven. Logischerwijs is de school niet verantwoordelijk voor het kwijt raken of stuk gaan van meegebracht speelgoed.

Fietsenstalling

In de kelder van de school kunnen kinderen die niet in de nabije omgeving van de school wonen hun fiets stallen. De school is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de fiets van uw kind (dit geldt ook voor fietsen die op of voor het schoolplein gestald worden).

Verjaardagen, uitnodiging voor een partijtje

De verjaardag van uw kind(eren) is ook op school een groot feest. De jarige mag in de eigen groep trakteren en meestal worden alle leerkrachten en de conciërge ook getrakteerd. Wij adviseren u een gezonde traktatie te kiezen zoals: kaas, rozijntjes, fruit e.d. Wilt u vooraf navragen bij de leerkracht of er in de groep van uw kind(eren), kinderen zijn met een allergie. Ouders van allergische kinderen adviseren wij een speciale snoeptrommel in de klas neer te zetten.

Wij stellen het op prijs als uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes niet in de groep worden uitgedeeld.
Dit is wel het meest praktisch, maar zeker niet het meest tactisch. Voor kinderen die niet worden uitgenodigd is het vaak een teleurstellende ervaring. Wilt u de uitnodigingen daarom discreet buiten de school uitdelen of bezorgen op het huisadres.

Studiedag/ roostervrije dag

Gedurende het schooljaar zijn er een aantal studiedagen ingepland. Op deze studiedagen krijgen de leerkrachten een studieles/workshop/informatie etc. over een aan school gerelateerd onderwerp.
Tijdens deze studiedag zijn de leerlingen vrij. Tijdens een roostervrije dag zijn de leerlingen en de leerkrachten vrij.

OuderRaad (OR)

Een OuderRaad ondersteunt het schoolteam bij de organisatie van diverse jaarlijks terugkerende evenementen. In de OuderRaad hebben ouders zitting. Er is een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en meerdere leden. Eén van de leden van het schoolteam is contactpersoon tussen het schoolteam en de OuderRraad. De penningmeester beheert de gelden van de ouderbijdragen. Als een lid van de OuderRaad (na een aantal) jaren uit de OuderRaad gaat en er behoefte is aan een nieuw lid, wordt dit kenbaar gemaakt via de Nieuwsflits.

MedezeggenschapsRaad (MR)

De Wet medezeggenschap in het onderwijs regelt de medezeggenschap van ouders en personeel op school. De medezeggenschapsraad is een gekozen raad. Er hebben vier ouders en vier leerkrachten zitting in de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad adviseert en/of stemt in over beleidsmatige en bestuurlijke aangelegenheden.

Decoteam

De school wordt bij elk seizoen en/of feest omgetoverd in het desbetreffende thema. Daar zorgt het decoteam voor! Het decoteam bestaat uit een aantal creatieve ouders die tijdens schooltijd en/of ´s- avonds een paar uur tijd willen vrij maken om de school te versieren. Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan het decoteam, dan kunt u dit kenbaar maken aan de leerkracht. De leerkrachten geven dit op hun beurt weer door aan één van de leden van het decoteam.

Klusteam

Het klusteam bestaat uit een groep ouders, die onder leiding van de conciërge, ca. één keer per twee maanden
´s -avonds een paar uur vrij wil maken om (kleine) klussen in de school te doen. Hierbij valt te denken aan het maken van stellingkasten, schilderen van muren of ophangen van planken. Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan het klusteam, dan kunt u dit kenbaar maken aan de leerkracht. De leerkrachten geven dit op hun beurt weer door aan één van de leden van het klusteam.

Klassenouder

In het begin van het nieuwe schooljaar vraagt de leerkracht hulp van één of twee ouders per groep.
Zij worden de klassenouders voor dat jaar. Gedurende het jaar kan de leerkracht deze klassenouders vragen hulp te bieden bij bepaalde activiteiten. Deze klassenouders kunnen op hun beurt ook weer hulp vragen aan de andere ouders van de groep en houden u op de hoogte van bepaalde activiteiten in de groep. Dit gebeurt veelal per e-mail. Het is dan ook handig als u, naast dat u uw e-mailadres aan de schooladministratie doorgeeft, ook uw mailadres aan de klassenouder doorgeeft.

Leesouder

Vanaf groep 3 gaan de kinderen leren lezen. Hier zijn vaste tijdstippen voor ingepland. Het kan zijn dat vanaf groep 3 de leerkrachten extra hulp nodig hebben bij het lezen. Mocht dit het geval zijn, dan zal er een intekenlijst bij de ingang van de klas komen te hangen, waarop u kunt aangeven op welk(e) tijdstip(pen) u een groepje kinderen met lezen kunt begeleiden.

Luizenouder

Hoofdluis komt voor op basisscholen. Om een luizenplaag te voorkomen worden de kinderen minimaal één keer per twee weken gecontroleerd op hoofdluis door een aantal ouders. Ouders van kinderen bij wie hoofdluis wordt geconstateerd, worden daarvan direct door de leerkracht op de hoogte gesteld. Mocht u zelf hoofdluis ontdekken bij uw kind(eren), wilt u dit dan melden aan de leerkracht. De afgelopen jaren is de regelmatige controle zeer doeltreffend gebleken bij het bestrijden van hoofdluis op school.

Nieuwsflits

Data voor bepaalde activiteiten op school, informatie over schoolzaken en dergelijke, worden middels de Nieuwsflits aan de ouders doorgegeven. Deze Nieuwsflits wordt digitaal per e-mail naar de ouders verstuurd.
De Nieuwsflits wordt opgesteld door het schoolteam. De Nieuwsflits kunt u ook op de website van school lezen.

Schoolmap

Elk oudste kind van het gezin ontvangt een schoolmap. Daarin zit de volgende informatie: schoolgids, namen van de leerkrachten, klassenouders, luizenouders, ouderraad en medezeggenschapsraad, jaarkalender en "nieuw op school".

Jaarkalender

Aan het eind van het schooljaar ontvangen de oudste kinderen van het gezin de jaarkalender voor het aankomende schooljaar. Hierop staat per maand aangegeven welke activiteiten er gepland staan.
Deze jaarkalender kan in de schoolmap bewaard worden.

Bag2school

Twee keer per jaar wordt er een Bag2school-actie gehouden. De bedoeling is dat u zoveel mogelijk oude kleding, gordijnen of ander textiel verzamelt en inlevert op school. Al dit textiel wordt door een stichting opgehaald en per ingeleverde kilo textiel, ontvangt de school een geldelijke bijdrage. De totale opbrengst van deze Bag2school-actie komt ten goede van culturele projecten voor de kinderen op de school.
Voor extra informatie kun u zich wenden tot de website van Bag2school (www.bag2school.com).

Oud papier, lege Batterijen en Cartridges

Er is een mogelijkheid om oud papier in te leveren, op de locatie staat een grote blauwe container.
Tevens staan er bij binnenkomst speciale bakken om uw lege batterijen en cartridges in te leveren.
Hoe meer er ingeleverd wordt des te groter de opbrengst, dit alles komt ten goede van de school.

Goede doel

Eén keer in de twee jaar wordt er door de kinderen een goed doel gekozen. Alle extra opbrengsten uit speciale acties worden gedurende die twee jaar aan dat goede doel geschonken.

Logopedie

De logopediste (werkend vanuit de G.G.D.) bezoekt de school ieder jaar om de leerlingen van groep 2 te screenen. Daar waar nodig geeft zij begeleiding en sturing aan de spraak-/taalontwikkeling bij jongere kinderen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Activiteiten van Augustus t/m December

Het is een beetje afhankelijk van het begin van het schooljaar, wanneer de eerste activiteiten plaatsvinden, maar in de volgende alinea´s worden de activiteiten kort beschreven.

Algemene Ouderavond

Ongeveer 2 weken nadat de school, na de zomervakantie weer begonnen is, houdt de school een algemene ouderavond. Deze avond bestaat uit twee delen.

Eerst kunnen de ouders in de klas van hun kinderen zien en horen wat de kinderen het aankomende jaar zullen gaan leren. Dit gedeelte wordt verzorgd door de leerkrachten.

Daarna kunnen de ouders in de gymzaal luisteren naar een presentatie van de OuderRaad en de MedezeggenschapsRaad.

In deze presentatie wordt uitgelegd wat de Raden het afgelopen jaar hebben gedaan en het aankomende jaar zullen gaan doen. Ook zal de OuderRaad met behulp van de jaarrekening uitleg geven waaraan de ouderbijdrage het afgelopen jaar besteed is en om de goedkeuring van de ouders vragen. Vaak heeft de OuderRaad daarnaast nog een gastspreker uitgenodigd, die een actueel thema behandelt.

Uiteraard krijgt u hiervan ruimschoots van tevoren bericht. Aansluitend aan de presentatie in de gymzaal is er nog een kleine borrel om na te praten over de vergadering en wellicht alvast wat andere ouders te leren kennen. De algemene ouderavond neemt in zijn geheel ca. 2,5 uur in beslag (ca.1 uur in de klas en ca.1.5 uur in de gymzaal).

Kamp groep 6 t/m 8

Gedurende drie dagen zullen de kinderen van groep 6 t/m 8 gezamenlijk op kamp gaan. Het ene jaar gaan de groepen op de fiets naar de logeerlocatie, de twee jaren daarop met de bus. Uitgebreide informatie over het kamp krijgen de desbetreffende groepen uiteraard van tevoren. De overige groepen hebben gewoon school.

Kinderboekenweek

Gelijktijdig met de landelijke Kinderboekenweek, zal de school gedurende deze week ook aandacht besteden aan de Kinderboekenweek. Afhankelijk van het thema, gebeurt dit elk jaar weer op een ludieke manier. Meestal is er aan het eind van de Kinderboekenweek ´s-middags voor de ouders gelegenheid om te bekijken hoe de kinderen de Kinderboekenweek beleefd hebben.

10-minuten gesprekken

Een week voor de geplande 10-minuten gesprekken, krijgt u een schema, waarop staat op welke dag en tijdstip u op school bij de leerkracht verwacht wordt. Tijdens de 10-minuten gesprekken vertelt de leerkracht hoe uw kind zich tot nu toe ontwikkelt in de klas op zowel cognitief als sociaal vlak. Daarnaast hoort de leerkracht heel graag hoe u vindt dat uw kind het op school doet: gaat hij/zij met plezier naar school, speelt hij/zij graag buiten schooltijd met vriendjes etc. Deze informatie is voor de leerkracht heel belangrijk om een totaalbeeld van het kind te kunnen vormen en wellicht bepaalde gedragingen in de klas te kunnen verklaren. Mochten de 10 minuten niet voldoende zijn om alles  te bespreken, dan kunt u altijd een gesprek aanvragen bij de leerkracht. Mochten de leerkrachten dit op hun beurt nodig vinden, dan zullen zij dit logischerwijs ook aan u vragen.

Voorbereidingen Sinterklaas

Sinterklaas wordt altijd uitgebreid gevierd op school. Sinterklaas brengt elk jaar weer een bezoek aan de school. Dit gebeurt op 5 december of een datum dicht in de buurt van 5 december. De groepen 5 t/m 8 zullen lootjes trekken in hun klassen. De kinderen van deze groepen zullen thuis een surprise maken voor het kind wiens naam op  hun lootje staat. Het cadeautje in de surprise wordt door hen zelf gekocht. Het maximale bedrag voor het cadeautje wordt van tevoren afgesproken, zodat iedereen een cadeautje krijgt van gelijke waarde.

De surprises, voorzien van de naam en klas van het kind waarvoor de surprise bedoeld is, kunnen op een aangegeven datum en tijdstip op school worden ingeleverd. Het is handig om de surprises te verpakken in bijv. een vuilniszak, zodat het nog even een verrassing blijft. Dit alles wordt gecommuniceerd via de Nieuwsflits.

In de week vóór de Sinterklaasviering mogen de kinderen hun schoen zetten op school.
De datum voor het inleveren van de schoen wordt via de Weekmail/Nieuwsflits gecommuniceerd.

Sinterklaasviering

Op de dag van de sinterklaasviering zal Sinterklaas op een ludieke manier op de school arriveren.
Alle kinderen en ouders verzamelen zich op het schoolplein in afwachting van de Sint. Na de aankomst gaan de kinderen naar hun klassen. Houdt u er rekening mee dat u die ochtend iets later op bijv. uw werk bent dan normaal. De sinterklaasviering wordt verzorgd door het schoolteam en de OuderRaad.

Kerstviering

Kerst wordt op school gevierd met een kerstdiner in de klas. Ongeveer een week vóór het kerstdiner hangt er bij de klas van uw kind een intekenlijst. Hierop kunt u aangeven welk gerecht u en uw kind gaan maken voor het kerstdiner. Op de avond van de kerstviering eten de kinderen in hun eigen klas het kerstdiner. Gedurende dit diner is er voor de ouders de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje in de gymzaal gezamenlijk de kerstvakantie in te luiden. Het kerstdiner en de kerstborrel duren ca. 1,5 uur, waarna iedereen weer naar huis gaat. De kerstviering wordt geregeld door het schoolteam en de OuderRaad. Het kan zijn dat de leerkracht extra hulp nodig heeft in de klas en u daarbij vraagt te helpen. Ook extra hulp in de gymzaal tijdens de viering voor de ouders is heel gewenst.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Activiteiten van Januari t/m Juli

In de onderstaande alinea´s worden de activiteiten kort beschreven.

Carnaval

Tijdens de carnavalsviering mogen de kinderen verkleed naar school komen. De viering is geheel onder schooltijd en de kinderen zijn op de normale schooltijd uit. Het carnaval wordt georganiseerd door het schoolteam.

Paasviering

Pasen wordt op school gevierd met een Paasontbijt. De kinderen mogen gekleed in pyjama naar school komen. Het is handig om een setje “gewone” kleding mee te geven, want na het ontbijt kunnen de kinderen zich omkleden. Het Paasontbijt begint om 8.00 uur. Daarna zal er een alternatief schoolprogramma zijn. De Paasviering zal georganiseerd worden door het schoolteam en de OuderRaad. De leerkracht kan u om extra hulp vragen in de klas, voor het Paasontbijt.

Schoolvoetbal

Op de zaterdag voor Pasen kunnen zowel de jongens als de meisjes uit groep 3 t/m 8 meedoen aan schoolvoetbal. In teams van zeven- of elftallen spelen zij in de ochtend of de middag tegen andere Hilversumse scholen. Uitgebreide informatie over het voetballen ontvangen de kinderen ruim van tevoren.

Meesters- en juffendag

Alle verjaardagen van het gehele schoolteam worden gezamenlijk op één dag gevierd. Op die dag kunt u het schoolteam verrassen met een kleinigheidje. Soms wordt de leerkracht verrast met een gezamenlijk cadeau van alle ouders/kinderen van die klas. Dit wordt dan geregeld door de desbetreffende klassenouder(s). 
De overige invulling van de dag wordt verzorgd door het schoolteam.

Schoolreisje

De kinderen van groep 1 t/m  5 gaan één keer per jaar met de bus op schoolreisje. Soms gaan de groepen 1 en 2 naar een andere bestemming dan de groepen 3 t/m 5 omdat dit beter aansluit bij hun leeftijdsgroep. De klassen worden in groepjes verdeeld en elk groepje wordt begeleid door een leerkracht of een ouder. De leerkracht zal tegen die tijd zelf aan de ouders vragen of zij een groepje tijdens het schoolreisje willen begeleiden. Uitgebreide informatie over het schoolreisje ontvangt u ruimschoots van te voren.

Schoolfotograaf

Ieder jaar worden de kinderen op school op de foto gezet. Portretten, familiefoto’s en een groepsfoto zijn voor nu maar ook voor later een leuke herinnering aan de tijd op de basisschool. U wordt op de hoogte gebracht op welk moment de fotograaf de school bezoekt. Ook kunt u dan aangeven of u een foto wilt laten maken van uw kind(eren) met uw kind(eren) die niet op onze school zitten.

Avond-4-daagse

De kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen de avond-4-daagse meelopen. De school biedt deze mogelijkheid aan, maar de ouders hebben de verantwoordelijkheid voor hun kinderen. Uitgebreide informatie over de avond-4-daagse ontvangen de kinderen ruim van tevoren.

Zomerfeest

Ter afsluiting van het schooljaar wordt er jaarlijks een zomerfeest gehouden. Dit zomerfeest is voor de kinderen en de ouders en wordt gedurende een avond of middag  gehouden. Informatie over het zomerfeest krijgt u ruimschoots van te voren via de Nieuwsflits. Het zomerfeest wordt verzorgd door het schoolteam en de OuderRaad én hulp van de ouders.


 

 

                                              

o.b.s. Elckerlyc

van Hogendorplaan 1a
Hilversum

Tel:  (035) 624 91 50

E - mail: directie@elckerlycschool.nl