Zelf en samen op weg naar de toekomst!

Onze missie en visie

Missie: waar staan we voor?

Kinderen brengen een groot deel van hun leven op school door. Je veilig en verbonden voelen en met plezier naar school gaanzijn belangrijke voorwaarden om je goed te kunnen ontwikkelen. Samen met onze leerlingen, ouders en partners in de wijk zorgen we voor een veilige en vertrouwde omgeving waarin we elkaar goed kennen en op elkaar kunnen bouwen. Onze kernwaarden verbondenheid en pleziervormen het basisfundament van onze school.

Visie: waar gaan we voor?

Wij hebben de ambitie om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de maatschappij waarbij we ze leren om op een goede manier samen te werken en om verantwoordelijkheid te zijn voor hun eigen handelen. Ons onderwijs richt zich dan ook op twee kernwaarden: zelf en samen. We leren de kinderen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen handelen en om samen van en met anderen te leren.

Zelf

Om je staande te houden in een wereld waarin alles in een razend tempo verandert, is het belangrijk om jezelf goed te kennen, flexibel te kunnen zijn, te weten waar je talentenen uitdagingenliggenen jezelf te kunnen aansturen. Kinderen die eigenaar zijn van hun eigen leerproces zijn meer betrokken en gemotiveerd. Wij leren onze kinderen om verantwoordelijk te zijn voor hun eigen handelen. Wij proberen kinderen zelf initiatief te laten nemen en vanuit de eigen nieuwsgierigheid de wereld om hen heen zo veel mogelijk ontdekkend en spelend te laten ervaren. Daarbij kijken we goed naar wat ieder kind nodig heeften proberen daar zo goed mogelijk bij aan te sluiten. Met het aanleren van vaardigheden als plannen, reflecteren en communiceren leren we onze kinderen steeds zelfstandiger te worden.

Samen

Je kunt jezelf alleen ontwikkelen in relatie met anderen. Wij geloven dat leren een sociaal proces is, waarbij plezier en verbondenheid centraal staan. Je hebt elkaar nodig om tot leren te komen en om elkaar te versterken. Onze leerlingen leren dat een goede samenwerking bijdraagt aan hun eigen ontwikkeling en die van een ander. We leren onze leerlingen hoe zij gezamenlijk doelenkunnen realiseren en hierin anderen kunnen aanvullen en ondersteunen. Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk dat kinderen lereneffectief te communiceren door hulp en feedback te vragen, geven en ontvangen. Daarnaast vinden wij het van belang dat kinderen een positieve houding ontwikkelen ten aanzien van andere ideeën en goed kunnen omgaan met verschillen tussen mensen.

De komende jaren wordt vorm gegeven aan deze visie. De concrete uitwerking van de doelen is opgenomen in ons vierjaren schoolplan en jaarplan. Beide documenten zijn beschikbaar voor ouders en op te vragen bij de directie van de school. 

 

 

 

Samenwerkende partijen