Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuwsbrieven

22 maart 2019
Nieuwsflits per mail
.Ondersteuning en begeleiding 

 

 

ElckerlycHogendorplaan 

 

 

 

Hilversum, oktober 2017

 

 

 

 

Doel 

 

 1. Ondersteuning en begeleiding op de Elckerlyc 


 2. Tekstvak

 

 

 

 

 

  

Basisondersteuning 

De grootste groep leerlingen kan  binnen de basisondersteuning de leerontwikkeling doormaken die bij hem of haar past. De leerkracht signaleert met behulp van toetsen en observaties de voortgangsresultaten van de leerlingen, zowel op cognitief als sociaal-, etioneel en motorisch gebied.  De voortgang van de leerling wordt drie keer per jaar vastgelegd in een rapport waaraan een tienminuten gesprek is gekoppeld.  

De basisondersteuning wordt onder andere vormgegeven door het groepsoverzicht, de groepsplannen en de dagplanning. 

In het groepsoverzicht worden per leerling de onderwijsbehoeften, de belemmerende en de stimulerende factoren beschreven. Een groepsoverzicht is een dynamisch document dat regelmatig wordt bijgewerkt . 

In het groepsplan worden de doelen voor de komende periode beschreven. Twee keer per jaar wordt het geëvalueerd en wordt het daarop volgende plan aangepast. Voor de volgende vakken worden groepsplannen gemaakt: 

In het groepsplan wordt opgenomen welke leerlingen in de basis-, meer- of weergroep zitten, wat de doelen zijn voor de specifieke groep en wat dat betekent voor het lesaanbod.  

 

 

Basisgroep 

Weergroep 

Meergroep 

 • klassikale instructie 

 • verlengde instructie 

 • zelfstandige instructie 

 • zelfstandige verwerking 

 • (deels) begeleide inoefening 

 • pluswerk 

 

 

 • projecten 

 • compacten 

 

Interne begeleiding 

Twee dagen per week is een leerkracht vrij geroosterd om extra begeleiding (de EB)  te bieden aan leerlingen.  De groepsleerkrachten bespreken met de EB’er welke leerlingen daarvoor in aanmerking komen.  De extra begeleiding kan zowel om de  cognitieve, de sociaal-emotionele als de motorische ontwikkeling gaan.  

Voorbeelden: 

 • Leerlingen die uitvallen op een spellingsonderdeel 

 • Leerlingen die moeite hebben met klokkijken 

 • Leerlingen die moeite hebben met  samenwerken en samenspelen 

 • Leerlingen die moeite hebben met plannen  

 

Per schooljaar zijn er vier blokken EB ingepland. Elk blok duurt acht weken. Een leerling kan maximaal twee blokken per jaar begeleiding krijgen. De begeleiding vindt altijd plaats in een groepje van ongeveer vier leerlingen.  

De leerling krijgt in de meeste gevallen huiswerk mee van de extra begeleiding. Het is de bedoeling dat dat ook wordt gemaakt en dat het weer mee naar school wordt genomen om te bespreken. Wanneer een leerling structureel het huiswerk niet maakt of niet mee naar school neemt, zal de extra begeleiding stop gezet worden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de ouders. 

 

Externe begeleiding  

Voor een klein aantal leerlingen zal de ondersteuning en begeleiding die op school wordt aangeboden niet toereikend zijn.  Deze leerlingen zullen buiten school extra begeleiding krijgen.  

In het volgende hoofdstuk wordt de regeling wat betreft externe begeleiding tijdens schooltijd toegelicht. 

 

Huiswerkbegeleiding/ extra hulp 

Ouders die kiezen voor huiswerkbegeleiding/extra hulp voor hun kind, zijn hier zelf verantwoordelijk voor. School heeft geen verplichtingen hieromtrent(zoals het aanleveren van gegevens en materialen). Deze begeleiding vindt altijd na schooltijd plaats. Het onderwijs aanbod op school zal te nimmer aangepast worden aan de huiswerkbegeleiding. 

 

Externe begeleiding tijdens schooltijd 

Stip Hilversum, waar de Elckerlyc onder valt, heeft als formeel beleid vastgesteld dat het niet mogelijk is om onder schooltijd een leerling elders te begeleiden indien dit niet door de school is geïnitieerd. Concreet betekent dit dat we leerlingen alleen naar een externe deskundige laten gaan wanneer wij dit als school voorstaan. Verzoeken van ouders voor externe begeleiding onder schooltijd worden in principe niet gehonoreerd. Het gaat hierbij om de wettelijke verplichting om als school onderwijs te verzorgen aan de leerlingen die zijn ingeschreven op basis van in de schoolgids vastgestelde tijden en activiteiten. 

In dit kader kan de school bij uitzondering en binnen de kaders van het door Stip opgestelde beleid besluiten of de aanvraag van de ouders om hun kind onder schooltijd elders te laten begeleiden gehonoreerd wordt. Dan moet er aan de voorwaarden zoals opgesteld in deze regeling, worden voldaan, waarbij de uiteindelijke beslissing door de directie van de school wordt genomen. 

Uitgangspunten Elckerlyc: 

  De school is verantwoordelijk voor het onderwijs dat tijdens schooltijd wordt gegeven aan haar leerlingen. Doorgaans wordt dit onderwijs verzorgd door personeelsleden van de school. Wanneer anderen daarbij worden ingeschakeld (zoals externe deskundigen, ambulant begeleiders, gastdocenten) dan gebeurt dit onder verantwoordelijkheid van de school.
  Vanuit die verantwoordelijkheid, zoals hierboven beschreven, dienen alle onderwijsactiviteiten in schoolverband te passen binnen de uitgangspunten, de visie en de missie van de school.     
  Begeleiding en/of behandeling die op initiatief van ouders wordt aangevraagd en bekostigd, dient buiten schooltijd worden verzorgd.     
  Voor noodzakelijke uitzonderingen hoort ontheffing te worden gevraagd bij de leerplichtambtenaar     

 

Begripsbepaling: 

Met externe hulpverlening tijdens schooltijd wordt bedoeld: begeleiding en/of behandeling van leerlingen die niet door de school wordt georganiseerd en/of gefinancierd, maar door ouders en/of derden. Deze begeleiding wordt dan geboden door een instelling of privépersoon die geen directe relatie met de school heeft. Het gaat om externe begeleiding c.q. behandelaars die ouders zelf op privébasis initiëren en financieren. 

 

Doel 

Doel van deze regeling is de mogelijkheden aan te geven ten aanzien van de inzet van externe hulpverlening tijdens schooltijd. De school maakt daarbij onderscheid tussen externe hulp tijdens schooltijd op basis van een gediagnosticeerde medische indicatie en externe hulp tijdens schooltijd geïnitieerd en gefinancierd door de ouders. Met dit document wordt helder gemaakt voor de ouders, de leerkrachten en de externe hulpverleners wat wel en wat niet mogelijk is. 

 

Afspraken 

Verzoeken van ouders om externe begeleiding onder onderwijs tijd, op eigen initiatief, te laten plaatsvinden (daarmee dus ook buiten het handelingsplan van deze leerling om) wordt in beginsel afgewezen. 

Bij een medische indicatie kan hiervoor een uitzondering worden gemaakt. Begeleiding naar aanleiding van een dyslexieverklaring waar door de gemeente vergoede zorg aan gekoppeld is (zgn Ernstige Enkelvoudige Dyslexie) valt hier ook onder. 

Voor noodzakelijke uitzonderingen kan de directeur verlof verlenen met een maximum van 50 lesuren in totaal. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gelden voor een revalidatietraject ten gevolgen van een ongeval. Hiervoor dient een verlofaanvraag te worden ingediend waarbij verwezen dient te worden naar de medische indicatie. In de praktijk komt dit er op neer dat een gedeelte van de behandeling onder schooltijd plaats zou kunnen vinden.  

Als de behandeling de maximumuren overschrijdt, moet hiervoor toestemming worden aangevraagd bij de leerplichtambtenaar. 

In het belang van het onderwijsproces van de leerling moeten de behandeltijden zodanig zijn dat de leerling geen instructietijd mist. 

Daarbij dienen goede schriftelijke afspraken gemaakt worden over de frequentie en de tijdsduur van de externe behandeling. De school neemt geen verantwoordelijkheid voor deze externe hulp. 

 

Wanneer wel/geen toestemming voor externe begeleiding tijdens schooltijd? 

De leerling heeft een medische indicatie 

Hieronder vallen alle situaties waarin de leerling op grond van een medische indicatie voortdurend of alleen op bepaalde tijdstippen of onder bepaalde omstandigheden medische of paramedische hulp nodig heeft. De Leerplichtwet geeft die leerling dan van rechtswege vrijstelling van de verplichting tot schoolbezoek. 

Het komt voor dat een kind onder schooltijd bijvoorbeeld een fysiotherapeut bezoekt.  

De Leerplichtwet geeft die leerling dan rechtswege vrijstelling van de verplichting tot schoolbezoek. Het kind is formeel op  die dag gedurende de tijd van de behandeling ziek. De therapeut is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de behandeling, ook als die behandeling op school plaatsvindt. Als de behandeling buiten school plaatsvindt en de leerling zelfstandig reist tussen school en behandelplaats, dienen hier met de ouders heldere afspraken over gemaakt te worden en dienen de ouders een “overdracht van verantwoordelijkheid” te ondertekenen. 

De leerling heeft geen medische indicatie en de therapie houdt verband met de onderwijsopdracht van de school 

Logopedie, speltherapie, motorische RT zijn hier voorbeelden van waarbij de behandeling wordt geïnitieerd door school. 

De externe hulpverlener geeft het kind dan hulp die aan de onderwijsopdracht van de school gerelateerd is. In deze situatie is het de school die bepaalt welke hulp nodig is.  

De leerling heeft geen medische indicatie en de door de ouders gewenste behandeling houdt geen verband met de onderwijsopdracht van de school. 

Of de gewenste behandeling wel of geen verband houdt met de onderwijsopdracht van de school, is ter beoordeling aan de directeur en het zorgteam van de school. Wanneer de gewenste behandeling geen verband houdt met de onderwijsopdracht van de school kan de hulp niet tijdens schooltijd geboden worden. De ouders kunnen met de betreffende hulpverlener afspreken buiten schooltijd. Mocht dit om bepaalde redenen niet mogelijk zijn, dan zal in overleg met de school gekeken worden of de begeleiding van deze leerling tijdelijk tijdens schooltijd plaats kan vinden. Dit kan eenmalig worden ingezet gedurende de jaren dat de leerling op de Elckerlyc zit. 

Procedure 

Fase IAanvraag 

 1. Leerkracht krijgt verzoek van ouder(s) 

 1. Leerkracht verwijst naar IB’er 

 1. IB’er brengt ouders(s) mondeling op de hoogte van de afspraken binnen school 

 1. Ouders vullen het aanvraagformulier voor verlof in en overleggen een bewijs van medische gronden voor deze begeleiding en/of behandeling 

 1. IB’er geeft advies aan directie. De directie laat binnen 14 dagen schriftelijk weten of er wel of geen toestemming wordt gegeven voor externe hulp tijdens schooltijd 

Fase II: Toestemming 

 1. Ouders vullen “verklaring van verantwoordelijkheid” in en ondertekenen deze 

 1. Leerkracht(en) en IB’er leggen in overleg met de ouders de concrete afspraken schriftelijk vast. Pas na ondertekening van de afspraken kan de externe begeleiding en/of behandeling plaatsvinden 

 1. Bij overschrijding van toegestane uren stuurt directie bericht naar leerplichtambtenaar 

 

3.Medewerking aan extern onderzoek door school 

Wanneer ouders op eigen verzoek gebruik willen maken van diensten van een externe hulpverlener wordt het onderstaande in acht genomen: 

Medewerking aan onderzoek: 

Als ouders een externe hulpverlener vragen onderzoek te doen en dat vindt plaats onder schooltijd en de school ziet de relatie van de hulpvraag tot de onderwijsopdracht van de school, dan verleent de school toestemming. Als de school de noodzaak ten aanzien van de onderwijsopdracht van de school niet ziet, dan verleent de school geen medewerking. 

Informatieverstrekking: 

Als ouders schriftelijk akkoord gaan, geeft de school informatie aan een externe hulpverlener. 

Observatie in de klas: 

Als de externe hulpverlener op verzoek in het kader van het onderzoek een observatie wil doen in de klas en de school geeft zijn medewerking aan het onderzoek en ziet het nut van een observatie, dan komt de externe hulpverlener hierover eerst in gesprek met intern begeleider. Om privacy van de leerkracht en de andere leerlingen te waarborgen, neemt de intern begeleider met de externe hulpverlener de wijze van verslaglegging van de observatie door. 

Rapportage: 

Samen met ouders koppelt de externe hulpverlener de informatie helder en eenduidig terug aan de school. Immers, zonder deze terugkoppeling kan de school niet aansluiten op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. 

Mochten ouders er voor kiezen om dit traject niet met school te delen dan beschikt de school over onvoldoende informatie om de onderwijsbehoeften voor de leerling op individueel niveau aan te passen. 

 

 

 

 

o.b.s. Elckerlyc

van Hogendorplaan 1a
Hilversum

Tel:  (035) 624 91 50

E - mail: directie@elckerlycschool.nl