Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuwsbrieven

22 maart 2019
Nieuwsflits per mail

Organisatie

De school- en klassenorganisatie

Op iedere locatie zijn acht jaargroepen, waarin de kinderen op grond van leeftijd en ontwikkelingsniveau een enigszins homogene groep vormen. Binnen de jaargroep wordt gedifferentieerd in tempo en niveau. 

De Elckerlyc onderscheidt:
 onderbouw (groep 1 en 2)
 middenbouw (groep 3, 4 en 5)
 bovenbouw (groep 6, 7 en 8)

Het leerlingenaantal per leerjaar, per locatie is mede bepalend voor de schoolorganisatie.
De voorkeur gaat uit naar het vormen van ongecombineerde leerjaren, met uitzondering van groep 1 en 2. Door terugloop van het aantal leerlingen in een groep kan het voorkomen dat er één of meerdere combinatie groepen gevormd moet worden.
In bijna alle groepen kan een andere leerkracht, dan de eigen groepsleerkracht, komen in verband met ADV vervanging of ziekte/verlof.

De samenstelling van het team

De directeur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken.
Zij is verantwoordelijk voor het behoud / de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 
De groepsleerkrachten, waarvan het merendeel parttimers, verzorgen de onderwijsvoorziening voor de leerlingen van 4 tot en met 12 jaar op twee locaties.
De intern begeleider (IB) is belast met de coördinatie van de algemene leerlingenzorg en de zorg van de lgf (leerling gebonden financiering) – leerlingen. 
De remedial teachers (RT) zijn belast met de individuele leerlingenzorg.
De conciërge is werkzaam op beide locaties van de Elckerlyc als onderwijsondersteunend personeel. 

Een vakleerkracht voor het bewegingsonderwijs en of muziek is niet verbonden aan de school.

o.b.s. Elckerlyc locatie Van Hogendorplaan

van Hogendorplaan 1a
Hilversum

Tel:  (035) 624 91 50

E - mail: directie@elckerlycschool.nl