Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuwsbrieven

06 september 2018
We zijn weer begonnen!

Missie en Uitgangspunten

De missie

De Elckerlyc is een plaats waar wij een wezenlijk bijdrage willen leveren aan onze leerlingen om hen in staat te stellen te kunnen functioneren in een complexe samenleving, door ondernemend en zelfverwantwoordelijk te zijn in het leven, in het werken en in het samenleven. We vinden de cognitieve, createive em sociaal- emotionele ontwikkeling onze kerntaak. De Elckerlyc is een school waar: 

- iedereen goed onderwijs wordt geboden.

- de lessen en de leerstof steeds worden aangepast aan elk kind.

- permanent hoge eisen worden gesteld aan de bekwaamheid van de leerkrachten.

- kinderen worden gestimuleerd om samen te leven.

- naar kinderen wordt geluisterd en met kinderen wordt gesproken.

- constant aan kwaliteit wordt gewerkt.

Geen mens is gelijk, maar alle mensen zijn wel gelijkwaardig. Dat geldt ook voor kinderen op school. Het ene kind is niet meer of minder dan het andere kind. Allemaal hebben ze recht op kansen, recht op begrip. De school wil hen opvoeden tot individuen die zelfstandig en verantwoordelijk zijn.

Alle kinderen zijn welkom op de openbare basisschool Elckerlyc.

Ze zullen met meerdere culturen in aanraking komen want Nederland is een multicultu¬rele samenleving.

Ze maken er kennis met feesten en vieringen die misschien nieuw voor ze zijn.

Zo leren ze culturen te waarderen en om te gaan met kinderen die anders denken of anders zijn.

Een vertaling van de missie naar de Elckerlyc

O.B.S. Elckerlyc is een laagdrempelige school, die midden in de wijk staat en haar leerlingen begeleidt om zelfstandige, zelfbewuste en sociale kinderen te worden die ieder naar eigen mogelijkheden maximaal presteren. Hiertoe staat ons een aantal instrumenten ter beschikking:

Kinderen moeten een ononderbroken ontwikkeling doormaken

De Elckerlyc heeft daarom leerlijnen ontwikkeld met tussenstappen en regelmatige con¬trole- en toetsmomenten. Uit de resultaten van de toetsen blijkt hoe het kind vordert op de leerlijn.

De leerkrachten werken samen om een ononderbroken ontwikkeling te realiseren

 

Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen in hun eigen tempo en met eigen mogelijkheden

In het onderwijsmodel wordt rekening gehouden met de verschillen tussen kinderen. Niet ieder kind leert op dezelfde manier. Door gebruik te maken van verschillende aanbiedings¬vormen en dag- en weektaken wordt gestreefd naar onderwijs op maat.

 

Het onderwijs moet rekening houden met de verschillende ontwikkelingsfasen

Het onderwijs is zo ingericht, dat in de jongste groepen ontwikkelingsgericht wordt gewerkt, terwijl vanaf groep drie geleidelijk een overgang is naar het meer vakgericht werken.

 

De school moet tijdig problemen signaleren en oplossen

Als door observatie/toetsing blijkt dat een kind moeilijkheden in de leerstof ondervindt, krijgt het extra hulp van de eigen groepsleerkracht. De groepsleerkracht kan hierbij onder¬steuning krijgen van een intern begeleider die de algemene leerlingenzorg coördineert en toeziet op het gebruik van het leerlingvolgsysteem.

De Elckerlyc probeert in het onderwijs ‘het goede van vroeger en het goede van nu’ te com¬bineren en volgt de onderwijskundige ontwikkelingen.

De komende jaren werken we aan 21e century skills.

De Elckerlyc gaat uit van de gedachte dat de school met behulp van een goede organisatie, een evenwichtige planning en een doelgerichte aanpak de prestaties van de leerlingen posi¬tief kan beïnvloeden. Om tot een zo goed mogelijk prestatieniveau te komen, hecht de Elckerlyc belang aan de volgende punten:

 

Een veilige, gezellige school

De school is gezellig en kindvriendelijk ingericht. De materialen staan in open kasten en zijn daarmee toegankelijk voor de kinderen. De afspraken die er met de kinderen worden gemaakt, zijn gericht op het scheppen van een optimaal speelwerkklimaat. De nadruk zal liggen op de basisvaardigheden en basiskennis. Kinderen moeten optimaal kunnen presteren.

Er is veel aandacht voor de basisvaardighe¬den taal, lezen, schrijven en rekenen.

 

De leerlingen motiveren

Leerlingen worden gemotiveerd door een uitgekiend lesrooster met een evenwichtige dagindeling, door gebruik te maken van een verscheidenheid in werkvormen en door een positieve benadering van ieder kind.

 

De leerresultaten voortdurend bijhouden

Naast de gegevens die verkregen worden uit observaties en toetsen die behoren bij de methodes, wordt een leerlingvolgsysteem gehanteerd. Dit leerlingvolgsysteem bestaat uit niet-methode gebonden toetsen, die voor de verschillende vakgebieden in vastgestelde periodes in het jaar afgenomen worden.

 

De zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen vergroten

Door gebruik te maken van dag- en weektaken, materialen met zelfcontrole en door dage¬lijks terugkerende momenten van zelfstandig werken vergroten kinderen de zelfstandig¬heid en de eigen verantwoordelijkheid. 

 

Het klimaat

Het team wil graag dat de kinderen met plezier naar school gaan. Het eigene van ieder kind wordt daarom niet uit het oog verloren en komt met name tot uiting in de wijze waarop leerkrachten en leerlingen met elkaar omgaan en de wijze waarop de kinderen dagelijks werken.

Op de Elckerlyc gelden uiteraard gedragsregels. Deze regels hebben tot doel om in de school een gezellige en rustige werksfeer te scheppen en om iedereen een sfeer van geborgenheid te bieden. De regels en afspraken van de school vindt u terug onder schoolregels. Zie ook info voor ouders op de site. De daarbij behorende protocollen liggen ter inzage op school.

 

Veiligheid in de school

Op een school waar veel kinderen en volwassenen verblijven, dient uiteraard aandacht geschonken te worden aan het aspect veiligheid. Door samenwerking met de Arbodienst, de arbeidsinspectie en de brandweer wordt ernaar gestreefd de veiligheid in en om het gebouw continu op een verantwoord niveau te houden met in achtneming van de wettelijke bepalingen.

Op de school zijn dagelijks 4 à 5 bedrijfshulpverleners (daarvoor opgeleide leerkrachten) aanwezig. Op onaangekondigde momenten vinden ontruimingsoefeningen plaats met als doel om een veilige, ordelijke en doeltreffende ontruiming te oefenen. De ontruiming van het gebouw maakt onderdeel uit van het noodplan. In dit plan zijn voor alle calamiteiten procedures vastgelegd. Tevens worden de standaardprocedures van de Arbeidsinspectie, Arbodienst en/of GGD gevolgd.

 

Veiligheid rond de school

Er is regelmatig overleg tussen de school, de wijkagent en de gemeente Hilversum over de verkeerssituatie rond beide locaties. De verkeersmethode “Wijzer door het verkeer”geeft voor ieder leerjaar theoretische en praktische verkeerslessen. Jaarlijks wordt afwisselend gewerkt met projecten als “Op voeten en fietsen naar school” ,  “De verkeersslang” en “Streetwise”. 

In groep 7 doen de leerlingen mee aan zowel het landelijk schriftelijk verkeersexamen als aan het praktijkexamen. Het praktijkexamen wordt afgelegd op de fiets en wordt georganiseerd door de gemeente Hilversum. Het schriftelijk examen is in april. Het praktijkexamen daarna.

Visie op kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg? Onder kwaliteit wordt verstaan dat scholen erin slagen hun beoogde kwaliteit naar tevredenheid van zichzelf, het team, de leerlingen, de ouders, het bovenschools management (STIP) en de overheid te bereiken. Deze doelen worden deels bepaald door de school zelf en deels door de overheid. Binnen de rechten en plichten in de Nederlandse onderwijswetgeving bepaalt de school in samenspraak met het bovenschools management zelf welke kwaliteit zij wil leveren. 

Onder kwaliteitszorg wordt verstaan de zorg voor het realiseren en behouden van deze kwaliteit. In eerste instantie zijn scholen zelf verantwoordelijk voor deze kwaliteitszorg. Dit betekent dat scholen zorgen voor samenhangend beleid, concrete doelen, en goed management om de nodige acties en controles uit te voeren. 

Hoe wordt vorm en inhoud gegeven aan kwaliteitszorg? Kwaliteit mag geen toeval zijn. Daarom is systematisch werken aan de kwaliteit van de school noodzakelijk. Systematisch werken aan kwaliteitszorg vraagt van scholen dat zij werken conform de PDCA-cirkel (zie illustratie). Van de scholen binnen STIP Hilversum wordt verwacht dat zij deze PDCA-cyclus toepassen op die kwaliteitsaspecten die door de Onderwijsinspectie in haar toezicht worden beoordeeld. Deze kwaliteitsaspecten komen in een cyclus van vier schooljaren aan bod. Dit gebeurt door middel van het Werken Met Kwaliteitskaarten (WMK). De school doet tevens elk jaar een zelfevaluatie op verschillende aspecten van het onderwijs. 

Wij maken binnen STIP gebruik van interne audits. Deze audits worden uitgevoerd door teams die bestaan uit collega directeuren en intern-begeleiders. Vondelschool

Schuttersweg 36
1217 PZ Hilversum

T (035) 621 16 16

E info@elckerlycschool.nl

NL63 ABNA 0455 4203 43