Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuwsbrieven

06 september 2018
We zijn weer begonnen!

Organisatie

1. De school - en klassenorganisatie

Op iedere locatie zijn acht jaargroepen, waarin de kinderen op grond van leeftijd en ontwikkelingsniveau een enigszins homogene groep vormen. Binnen de jaargroep wordt gedifferentieerd in tempo en niveau.

De Elckerlyc onderscheidt:
 onderbouw (groep 1 en 2)
 middenbouw (groep 3, 4 en 5)
 bovenbouw (groep 6, 7 en 8)

Het leerlingenaantal per leerjaar, per locatie is mede bepalend voor de schoolorganisatie. De voorkeur gaat uit naar het vormen van ongecombineerde leerjaren, met uitzondering van groep 1 en 2.
Door terugloop van het aantal leerlingen in een groep kan het voorkomen dat er één of meerdere combinatie groepen gevormd moet worden. In bijna alle groepen kan een andere leerkracht, dan de eigen groepsleerkracht, komen in verband met ADV vervanging of ziekte/verlof.

2. De samenstelling van het team

De locatiedirecteuren zijn verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken. Zij zijn verantwoordelijk voor het behoud / de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
De groepsleerkrachten, waarvan tweederde parttimers, verzorgen de onderwijsvoorziening voor de leerlingen van 4 tot en met 12 jaar op twee locaties.
De intern begeleiders (IB) zijn belast met de coördinatie van de algemene leerlingenzorg en de zorg van de lgf (leerling gebonden financiering) – leerlingen.
De remedial teachers (RT) zijn belast met de individuele leerlingenzorg.
De conciërge is werkzaam op beide locaties van de Elckerlyc als onderwijsondersteunend personeel.

Een vakleerkracht voor het bewegingsonderwijs en of muziek is niet verbonden aan de school

Vondelschool

Schuttersweg 36
1217 PZ Hilversum

T (035) 621 16 16

E info@elckerlycschool.nl

NL63 ABNA 0455 4203 43